plc4good.org.ua

Áëîê îáìåíà SINAMICS G120 CU240bstÁëîê îáìåíà SINAMICS G120
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ÷òåíèÿ äàííûõ è óïðàâëåíèÿ. Âçÿò ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà.

bst


Name: FB680
Symbolic Name: BST_SINAG120_400
Symbol Comment: Monitoring and operating of SINAMICS G120
Family: BST
Version: 0.0
Author: BADBIT
Last modified: 04/26/2010
Use: SFC6, SFB31, SFB35, SFB52, SFB53
Size: 3270 bytes
Signature: generiert vom SCL Übersetzer Version: SCLCOMP K05.03.05.00_01.03.00.01 release

FUNCTION_BLOCK BST_SINAG120_400
NAME:BSTG120
FAMILY:BST
AUTHOR:BADBIT
//VERSION:'1.0'
//FB680
 
// Typical-Attribute
{
  S7_tasklist:='OB100,OB101';
  S7_m_c:='true';
  S7_blockview:='big'
}
 
// Parameterattribute
// S7_visible       sichtbar/unsichtbar (default='true')
// S7_m_c           WinCC - Tag         (default='false')
// S7_dynamic       Testmodus           (default='false')
VAR_INPUT
    dwInp {S7_dynamic:='true'} : DWORD := FALSE//Input from process peripherie,
    abInp AT dwInp : ARRAY [0..31]OF BOOL// look at Input bit-wise
    abyInp AT dwInp : ARRAY [0..3] OF BYTE; // look at Input byte-wise
    awInp AT dwInp : ARRAY [0..1] OF WORD// look at Input word-wise
   
    LOCK        {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE; // Interlock
    ERR_EXTERN  {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE; // External Error
    LIOP_SEL    {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE; // 0=Operator 1=Linking
    L_AUT       {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE; // 0=Manual 1=Automatic
    L_REMOTE    {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE; // 0=Lokal 1=Remote
    L_SIM       {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE; // 0=Normal 1=Simulation
    L_RESET     {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE; // 1=Reset Error Peripherie
    L_ON        {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE; // 0=OFF 1=ON
    L_REVERSE   {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE; // 0=right at positive SP 1=left at positive SP
    L_ENABLE    {S7_dynamic:='true'} : BOOL := TRUE// 0=Operating disabled 1=Operating enabled
    L_RFG_EN    {S7_dynamic:='true'} : BOOL := TRUE// 0=RFG 'zero' 1=RFG enabled
    L_RFG_FREE  {S7_dynamic:='true'} : BOOL := TRUE// 0=RFG 'frozen' 1=RFG enabled
    L_SP_EN     {S7_dynamic:='true'} : BOOL := TRUE// 0=Setpoint 'zero' 1=Setpoint enabled
    // L_JOGGR     {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE; // 1=Jogging right
    // L_JOGGL     {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE; // 1=Jogging left
    L_SP_VALID  {S7_dynamic:='true'} : BOOL := TRUE;  // 1=Setpoint valid
    // L_MPOTI_UP  {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE; // 1=Motorpontiometer up
    // L_MPOTI_DOWN{S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE; // 1=Motorpontiometer Down
   
   
    OFF2        {S7_dynamic:='true'} : BOOL := TRUE// 0=Instantaneous pulse disable 1=OK
    OFF3        {S7_dynamic:='true'} : BOOL := TRUE// 0=Rapid stop 1=OK
    Auto_ON     {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE// 0=Stop 1=Run in automatic mode
    Auto_REV    {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE// 0=right 1=left in automatic mode
    SP_Auto     {S7_dynamic:='true'} : WORD := 16#0// Setpoint in peripherie format
    SP_Man      {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'} : REAL := 0.0; // Setpoint 0-100%
    SP_Sim      {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'} : REAL := 0.0; // Setpoint 0-100% for Simulation
   
    SIM_nomFreq {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'} : REAL := 0.0; // Nominal Frequency for Simulation
    SIM_nomSpeed{S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'} : REAL := 0.0; // Nominal Motorspeed for Simulation
    // Common inputs
    SAMPLE_T : REAL := 0.0;
   
    // DPV1-Diagnose data record 92 "DIAG"
    DPV1_ID     {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'} : DWORD := 0; //DPV1 DIAG
    DPV1_READ   {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;   // DPV1 send request
   
    // Message blocks
    MSG1_EVID { S7_visible  :='false';
                S7_link     :='false';
                S7_param    :='false';
                S7_server   :='alarm_archiv';
                S7_a_type   :='alarm_8p'}: DWORD :=0;
    MSG2_EVID { S7_visible  :='false';
                S7_link     :='false';
                S7_param    :='false';
                S7_server   :='alarm_archiv';
                S7_a_type   :='notify_8p'}: DWORD :=0;
END_VAR
 
VAR_IN_OUT
    OP_dwCmd    {S7_dynamic := 'true'; S7_m_c := 'true'} : DWORD :=0;   // control word wincc
END_VAR
 
VAR_OUTPUT
    QdwState    {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'}: DWORD:=0;     // status wincc
    QabyState AT QdwState : ARRAY [0..3] OF BYTE;                   // look at state byte-wise
 
    QdwCmd      {S7_dynamic:='true'} : DWORD := 16#0;               // control word SINAMICS
    QabyCmd AT QdwCmd : ARRAY [0..3] OF BYTE;                       // look at command byte-wise
   
    QFreqPeri {S7_dynamic:='true'} : WORD := 16#0; // Current Converter frequency in pripherie format
    QSPCapacity{S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'; S7_archive:='shortterm'} : REAL := 0.0// Setpoint Capacity in percent
    QrCapacity {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'; S7_archive:='shortterm'} : REAL := 0.0// Capacity in percent
    QSPFrequ  {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'} : REAL := 0.0;   // Frequency setpoint
    QrCuFreq  {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'} : REAL := 0.0;   // Current converter frequency
    QSPSpeed  {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'} : REAL := 0.0;   // Motor speed setpoint
    QrCuSpeed {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'} : REAL := 0.0;   // Current motor speed
   
    // Direct output from process peripherie   
    QPOWER_ON  {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // Ready to switch on
    QREADY_RUN {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // Ready to run
    QOP_ENABLE {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // Operation enabled
    QFAULT     {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // Fault is Active
    QNOFF2     {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // 0=OFF Command 1=ON Command
    QNOFF3     {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // 0=Not Ready 1=Ready
    QSLOCK     {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // Starting Lockout
    QWARN      {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // Alarm is active
    QSPREACH   {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // Setpoint reached
    QFRREACH   {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // Set frequency reached
    QNMOTWARN  {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // 0=Motor at current limit
    QBRAKE     {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // 0=Motor Holding Brake
    QNMOTOV    {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // 0=Motor Overload
    QDIRECTION {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // 0=CCW Rotation 1=CW Rotation by positive SP
    QNCONOV    {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // Converter Overload
   
    QMAN_AUT   {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // 0=Hand 1=Automatic
    QREMOTE    {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // 0=Local 1=Remote
    QSIM       {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // 0=Process 1=Simulation
    QLOCK      {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // Interlock ERROR
    QERR       {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // General ERROR
    QERR_EXT   {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;     // External ERROR
   
    DPV1Voltage {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'; S7_visible:='false'} : INT  := 0;        // Nominal Voltage   Param: P0304[0]
    DPV1Power   {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'; S7_visible:='false'} : REAL := 0.0;      // Nominal Power     Param: P0307[0]
    DPV1Freq    {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'; S7_visible:='false'} : REAL := 0.0;      // Nominal Frequency Param: P0310[0]
    DPV1Speed   {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'; S7_visible:='false'} : INT  := 0;        // Nominal Speed     Param: P0311[0]
    DPV1_ERR1   {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'; S7_visible:='false'} : INT := 0; // Aktive Failure Nr Param: r0947[0]
    DPV1_ERR2   {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'; S7_visible:='false'} : INT := 0; // Aktive Failure Nr Param: r0947[1]
    DPV1_E_VAL1 {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'; S7_visible:='false'} : INT := 0; // Aktive Failure Value  Param: r0949[0]
    DPV1_E_VAL2 {S7_dynamic:='true'; S7_m_c:='true'; S7_visible:='false'} : INT := 0; // Aktive Failure Value  Param: r0949[1]
   
    DPV1_RW_ERR {S7_dynamic:='true'} : BOOL := FALSE;
    DPV1_FNumR  {S7_visible:='false'} : DWORD := 16#0; // DPV1 read status or error
    DPV1_FNumW  {S7_visible:='false'} : DWORD := 16#0; // DPV1 write status or error
   
    DPV1_CURRENT_LIM {S7_visible:='false'; S7_m_c:='true'} : REAL := 0.0// current limit
    DPV1_CURRENT_SET {S7_visible:='false'; S7_m_c:='true'} : REAL := 0.0// actual current
   
    //Alarm
    MSG1_bDone  {S7_visible:='false'} : BOOL; // A8P
    MSG1_bError {S7_visible:='false'} : BOOL; // A8P
    MSG1_wState {S7_visible:='false'} : WORD; // A8P
    MSG1_wAck   {S7_visible:='false'} : WORD; // A8P
    MSG2_bDone  {S7_visible:='false'} : BOOL; // N8P
    MSG2_bError {S7_visible:='false'} : BOOL; // N8P
    MSG2_wState {S7_visible:='false'} : WORD; // N8P
END_VAR
 
VAR
    OPdwCmdHMI : DWORD := 16#0;                       // Operator Commands in HMI format
    OPabyCmdHMI AT OPdwCmdHMI : ARRAY [0..3] OF BYTE; // look at HMI command byte-wise
    OPdwCmdPLC : DWORD := 16#0;                       // Operator Commands in PLC format
    OPabyCmdPLC AT OPdwCmdPLC : ARRAY [0..3] OF BYTE; // look at plc command byte-wise
    OPabCmdPLC AT OPdwCmdPLC : ARRAY [0..31] OF BOOL; // look at plc command bit-wise
   
    QdwStatePLC : DWORD := 16#0;                        // State word in PLC format
    QabyStatePLC AT QdwStatePLC : ARRAY [0..3] OF BYTE; // look at state byte-wise
    QabStatePLC AT QdwStatePLC : ARRAY [0..31] OF BOOL; // look at state bit-wise
       
    dwInpInt : DWORD := 16#0; // state word for SINAMICS intern
    abyInpInt AT dwInpInt : ARRAY [0..3] OF BYTE; // look at state byte wise
    abInpInt AT dwInpInt : ARRAY [0..15] OF BOOL; // look at state bit wise
    CurrentSpeedInt : INT := 0;
       
    QdwCmdInt : DWORD := 16#0; // command word for SINAMICS intern
    QawCmdInt AT QdwCmdInt : ARRAY [0..1] OF WORD// look AT command word wise
    QabyCmdInt AT QdwCmdInt : ARRAY [0..3] OF BYTE; // look AT command byte wise
    QabCmdInt AT QdwCmdInt : ARRAY [0..15] OF BOOL; // look AT command bit wise
   
    INTMAXVAL : REAL := 16384.0;    // MAX Output in REAL
    FREQ_MAX  : REAL := 0.0;        // Frequency -> Read from DPV1
    SPEED_MAX : REAL := 0.0;        // Motorspeed @ 50Hz -> Read from DPV1
    SPEED_INT : INT  := 0;          // Internal Speed Peripherie
   
    // Operation Tags for SINAMICS
    OP_ON          : BOOL := FALSE;    // 0=OFF 1=ON  (CMD Bit[0])
    OP_OFF2        : BOOL := TRUE;     // 0=Rapid stop 1=OK  (CMD Bit[2])
    OP_OFF3        : BOOL := TRUE;     // 0=Instantaneous pulse disable 1=OK (CMD Bit[1])
    OP_EN          : BOOL := TRUE;     // 0=Operating disabled 1=Operating enabled  (CMD Bit[3])
    OP_RFG_EN      : BOOL := TRUE;     // 0=RFG 'zero' 1=RFG enabled  (CMD Bit[4])
    OP_RFG_FREE    : BOOL := TRUE;     // 0=RFG 'frozen' 1=RFG enabled  (CMD Bit[5])
    OP_SP_EN       : BOOL := TRUE;     // 0=Setpoint 'zero' 1=Setpoint enabled  (CMD Bit[6])
    OP_RESET       : BOOL := FALSE;    // Reset failure (CMD Bit[7])
    // OP_JOGGR       : BOOL := FALSE;    // 1=Jogging right (CMD Bit[8])
    // OP_JOGGL       : BOOL := FALSE;    // 1=Jogging left  (CMD Bit[9])
    OP_SP_VALID    : BOOL := TRUE;     // 1=Setpoint valid (CMD Bit[10])
    OP_REVERSE     : BOOL := FALSE;    // 0=right at positive SP 1=left at positive SP (CMD Bit[11])
    OP_REMOTE      : BOOL := TRUE;    // 0=LOCAL 1=REMOTE (CMD Bit[15])
  
    // SFB's to read/write DPV1 - Data
    DPV1_RE_SFB : SFB52;
    DPV1_WR_SFB : SFB53;
 
    // Request Structure for DPV1 --- READ VALUES --- 52 BYTES
    DPV1_REQ_VAL : STRUCT
         ref    : BYTE := 16#1;     // referenz
         id     : BYTE := 16#1;     // 1=READ 2=WRITE
         axis   : BYTE := 16#0;     // single / multi axis
         numPar : BYTE := 16#8;     // Number of parameter
         typ1   : BYTE := 16#10;    // Type: 10=Value, 20=Description, 30=Text
         numInd1: BYTE := 16#0;     // Number of Indexes 1
         par1   : WORD := 16#130;   // Parameter P0304 (U16)
         sub1   : WORD := 16#0;     // Subindex
         typ2   : BYTE := 16#10;    // Type: 10=Value, 20=Description, 30=Text
         numInd2: BYTE := 16#0;     // Number of Indexes 1
         par2   : WORD := 16#133;   // Parameter P0307 (FLOAT)
         sub2   : WORD := 16#0;     // Subindex
         typ3   : BYTE := 16#10;    // Type: 10=Value, 20=Description, 30=Text
         numInd3: BYTE := 16#0;     // Number of Indexes 1
         par3   : WORD := 16#136;   // Parameter P0310 (FLOAT)
         sub3   : WORD := 16#0;     // Subindex
         typ4   : BYTE := 16#10;    // Type: 10=Value, 20=Description, 30=Text
         numInd4: BYTE := 16#0;     // Number of Indexes 1
         par4   : WORD := 16#137;   // Parameter P0311 (U16)
         sub4   : WORD := 16#0;     // Subindex
         typ5   : BYTE := 16#10;    // Type: 10=Value, 20=Description, 30=Text
         numInd5: BYTE := 16#0;     // Number of Indexes 1
         par5   : WORD := 16#43;    // Parameter r0067 (FLOAT)  "Output current limit"
         sub5   : WORD := 16#0;     // Subindex
         typ6   : BYTE := 16#10;    // Type: 10=Value, 20=Description, 30=Text
         numInd6: BYTE := 16#0;     // Number of Indexes
         par6   : WORD := 16#44;    // Parameter r0068 (FLOAT)  "Output current"
         sub6   : WORD := 16#0;     // Subindex   
         typ7   : BYTE := 16#10;    // Type: 10=Value, 20=Description, 30=Text
         numInd7: BYTE := 16#2;     // Number of Indexes
         par7   : WORD := 16#3B3;   // Parameter r0947 two Indexes
         sub7   : WORD := 16#0;     // Subindex
         typ8   : BYTE := 16#10;    // Type: 10=Value, 20=Description, 30=Text
         numInd8: BYTE := 16#2;     // Number of Indexes
         par8   : WORD := 16#3B5;   // Parameter r0949 two Indexes
         sub8   : WORD := 16#0;     // Subindex
    END_STRUCT;
   
    // Answer Structure for DPV1 --- READ Values --- 48 BYTES
    DPV1_ANS_VAL : STRUCT
        ref     : BYTE := 16#0;     // referenz               
        id      : BYTE := 16#0;     // read parameter              
        axis    : BYTE := 16#0;     // adress of axis              
        numPar  : BYTE := 16#0;     // Request count of param      
        typ1    : BYTE := 16#0;     // Request type                
        numInd1 : BYTE := 16#0;     // Request index               
        Param1  : WORD := 16#0;     // "Nominal Voltage"           
        typ2    : BYTE := 16#0;     // Request type                
        numInd2 : BYTE := 16#0;     // Request index               
        Param2  : REAL := 0.0;      // "Nominal Power"             
        typ3    : BYTE := 16#0;     // Request type                
        numInd3 : BYTE := 16#0;     // Request index               
        Param3  : REAL := 0.0;      // "Nominal Frequency"         
        typ4    : BYTE := 16#0;     // Request type                
        numInd4 : BYTE := 16#0;     // Request index               
        Param4  : WORD := 16#0;     // "Nominal Speed"             
        typ5    : BYTE := 16#0;     // Request type                
        numInd5 : BYTE := 16#0;     // Request index               
        Param5  : REAL := 0.0;      // "Output current limit"      
        typ6    : BYTE := 16#0;     // Request type                
        numInd6 : BYTE := 16#0;     // Request index               
        Param6  : REAL := 0.0;      // "Output current"            
        typ7    : BYTE := 16#0;     // Request type                 
        numInd7 : BYTE := 16#0;     // Request index               
        code_01 : WORD := 16#0;     // Error Code 1                
        code_02 : WORD := 16#0;     // Error Code 2                
        typ8    : BYTE := 16#0;     // Request type                
        numInd8 : BYTE := 16#0;     // Request index               
        Eval_01 : WORD := 16#0;     // Error value 1               
        Eval_02 : WORD := 16#0;     // Error value 2
    END_STRUCT;
   
    A8P   : ALARM_8P;
    N8P   : NOTIFY_8P;
    //---time stamp structure for alarm_t call
    STRUCT_TS : STRUCT    
        wFormat : WORD ; //time format
        aDT : ARRAY [1..8] OF DATE_AND_TIME;         //array date and time
    END_STRUCT
   
    // TAGS for Edge detect
    L_RESET_OLD : BOOL := FALSE;
    DPV1_READ_OLD : BOOL := FALSE;
   
END_VAR
 
VAR_TEMP
TOP_SI: STRUCT
      EV_CLASS  : BYTE;
      EV_NUM    : BYTE;
      PRIORITY  : BYTE;
      NUM       : BYTE;
      TYP2_3    : BYTE;
      TYP1      : BYTE;
      ZI1       : WORD;
      ZI2_3     : DWORD;
END_STRUCT;
 
START_UP_SI: STRUCT
      EV_CLASS  : BYTE;
      EV_NUM    : BYTE;
      PRIORITY  : BYTE;
      NUM       : BYTE;
      TYP2_3    : BYTE;
      TYP1      : BYTE;
      ZI1       : WORD;
      ZI2_3     : DWORD;
END_STRUCT;
 
iRet          : INT;
DPV1_READ_TEMP : BOOL;
DPV1_RECEIVE_TEMP : BOOL;
END_VAR
 
 
BEGIN
 
    // START UP =====================================================================
    iRet := SFC6 (TOP_SI:= TOP_SI, START_UP_SI:= START_UP_SI);
    IF (TOP_SI.NUM = 100 OR TOP_SI.NUM = 101) THEN
        iRet := 0;
        OPabCmdPLC[8] := TRUE; // Read DPV1 Values at startup
    END_IF;
    // END STARTUP ==================================================================
 
    // Change lowbyte to highbyte for HMI command word ==================
    OPdwCmdHMI := OP_dwCmd;
    OPabyCmdPLC[0] := OPabyCmdHMI[3];
    OPabyCmdPLC[1] := OPabyCmdHMI[2];
    OPabyCmdPLC[2] := OPabyCmdHMI[1];
    OPabyCmdPLC[3] := OPabyCmdHMI[0];
   
    // Change lowbyte to highbyte for state word SINAMICS ============
    abyInpInt[0] := abyInp[1];
    abyInpInt[1] := abyInp[0];
    abyInpInt[2] := abyInp[2]; // Don't change bytes of current value
    abyInpInt[3] := abyInp[3]; // Don't change bytes of current value
 
// Begin: Operation functions ***************************************************
// ****************************************************************************** 
// MANUAL / AUTOMATIC Operation =======================================
    IF (LIOP_SEL AND NOT L_AUT) OR (OPabCmdPLC[16] AND NOT LIOP_SEL) THEN
        QMAN_AUT := FALSE;
    ELSIF (LIOP_SEL AND L_AUT) OR (OPabCmdPLC[17] AND NOT LIOP_SEL) THEN
        QMAN_AUT := TRUE;
    END_IF;
 
// LOCAL / REMOTE Operation =========================================
    IF (LIOP_SEL AND NOT L_REMOTE) OR (OPabCmdPLC[18] AND NOT LIOP_SEL) THEN
        OP_REMOTE := FALSE;
    ELSIF (LIOP_SEL AND L_REMOTE) OR (OPabCmdPLC[19] AND NOT LIOP_SEL) THEN
        OP_REMOTE := TRUE;
    END_IF;
   
// SIMULATION ON / OFF ==============================================
    IF (LIOP_SEL AND NOT L_SIM) OR (OPabCmdPLC[20] AND NOT LIOP_SEL) THEN
        QSIM := FALSE;
    ELSIF (LIOP_SEL AND L_SIM) OR (OPabCmdPLC[21] AND NOT LIOP_SEL) THEN
        QSIM := TRUE;
    END_IF;
       
// RESET Operation ==================================================
    IF (LIOP_SEL AND L_RESET AND NOT L_RESET_OLD) OR (OPabCmdPLC[24] AND NOT LIOP_SEL) THEN
        OP_RESET := TRUE;
    ELSE
        OP_RESET := FALSE;
    END_IF;
 
// READ DPV1 Values =================================================
    IF (DPV1_READ AND NOT DPV1_READ_OLD) OR (OPabCmdPLC[8]) THEN
        DPV1_READ_TEMP := TRUE;
    ELSE
        DPV1_READ_TEMP := FALSE;
    END_IF;
// END: Operation functions *****************************************************
// ******************************************************************************
   
// Check Errors ========================================================
    QERR_EXT := ERR_EXTERN;
    QLOCK    := LOCK;
   
    IF (QERR_EXT OR QLOCK) THEN
        QERR := TRUE;
    END_IF;
   
// START / STOP / REVERSE ===========================================
    IF (QMAN_AUT) THEN
        // START / STOP Operation (Automatic)=============================
        IF (LIOP_SEL AND L_ON) OR (Auto_ON AND NOT LIOP_SEL) THEN
            OP_ON := TRUE;
        END_IF;
        IF (LIOP_SEL AND NOT L_ON) OR (NOT Auto_ON AND NOT LIOP_SEL) THEN
            OP_ON := FALSE;
        END_IF;
        // REVERSE / NORMAL Operation (Automatic)================================
        IF (LIOP_SEL AND L_REVERSE) OR (Auto_REV AND NOT LIOP_SEL) THEN
            OP_REVERSE := TRUE;
        END_IF;
        IF (LIOP_SEL AND NOT L_REVERSE) OR (NOT Auto_REV AND NOT LIOP_SEL) THEN
            OP_REVERSE := FALSE;
        END_IF;
    ELSE
        // START / STOP Operation (Manual)=================================
        IF (LIOP_SEL AND L_ON) OR (OPabCmdPLC[1] AND NOT LIOP_SEL) THEN
            OP_ON := TRUE;
        END_IF;
        IF (LIOP_SEL AND NOT L_ON) OR (OPabCmdPLC[0] AND NOT LIOP_SEL) THEN
            OP_ON := FALSE;
        END_IF;
        // REVERSE / NORMAL Operation (Manual)================================
        IF (LIOP_SEL AND L_REVERSE) OR (OPabCmdPLC[3] AND NOT LIOP_SEL) THEN
            OP_REVERSE := TRUE;
        END_IF;
        IF (LIOP_SEL AND NOT L_REVERSE) OR (OPabCmdPLC[2] AND NOT LIOP_SEL) THEN
            OP_REVERSE := FALSE;
        END_IF;
    END_IF;
   
    // OFF2 Command: drive coasts to a standstill
    IF (NOT OFF2 OR QLOCK) THEN
        OP_OFF2 := FALSE;   // Command for instantenous pulse disable
    ELSE
        OP_OFF2 := TRUE;
    END_IF;
   
    // OFF3 Command: Shut down fastest possible acceleration rate
    IF (NOT OFF3 OR QERR) THEN
        OP_OFF3 := FALSE;   // Command for rapid stop
    ELSE
        OP_OFF3 := TRUE;
    END_IF;
       
    OP_EN       := L_ENABLE;    // 0=Disable Operation  1=enable operation (default)
    OP_RFG_EN   := L_RFG_EN;    // 0=stop converter     1=enable converter (default)
    OP_RFG_FREE := L_RFG_FREE;  // 0=freeze converter   1=enable converter (default)
    OP_SP_EN    := L_SP_EN;     // 0=Disable setpoint   1=Enable setpoint  (default)
    OP_SP_VALID := L_SP_VALID;  // 0=Setpoints invalid  1=Setpoints valid  (default)
   
   
    // READ DPV1 Values =============================================================
 
    IF NOT QSIM THEN
        // SEND REQUEST for motor values **********
        DPV1_READ_TEMP := (DPV1_READ AND NOT DPV1_READ_OLD) OR (OPabCmdPLC[8]);
        DPV1_WR_SFB(
            REQ   := DPV1_READ_TEMP,
            ID    := DPV1_ID,
            INDEX := 47,
            LEN   := 52,
            RECORD:= DPV1_REQ_VAL
        );
        IF DPV1_WR_SFB.BUSY THEN
            DPV1_READ_TEMP := FALSE;
        END_IF;
   
        IF DPV1_WR_SFB.DONE THEN
            DPV1_RECEIVE_TEMP := TRUE;
        END_IF;
   
        DPV1_RE_SFB(
            REQ   := DPV1_RECEIVE_TEMP,
            ID    := DPV1_ID,
            INDEX := 47,
            MLEN  := 48,
            RECORD:= DPV1_ANS_VAL
        );
        IF DPV1_RE_SFB.BUSY THEN
            DPV1_RECEIVE_TEMP := FALSE;
        ELSIF NOT DPV1_RE_SFB.ERROR THEN
            DPV1Voltage  :=  WORD_TO_INT(DPV1_ANS_VAL.Param1);
            DPV1Power    :=  DPV1_ANS_VAL.Param2;
            DPV1Freq     :=  DPV1_ANS_VAL.Param3;
            DPV1Speed    :=  WORD_TO_INT(DPV1_ANS_VAL.Param4);
            DPV1_CURRENT_LIM := DPV1_ANS_VAL.Param5; // Limit of current
            DPV1_CURRENT_SET := DPV1_ANS_VAL.Param6; // Actual current
           
            DPV1_ERR1 := WORD_TO_INT(DPV1_ANS_VAL.code_01);
            DPV1_ERR2 := WORD_TO_INT(DPV1_ANS_VAL.code_02);
            DPV1_E_VAL1 := WORD_TO_INT(DPV1_ANS_VAL.Eval_01);
            DPV1_E_VAL2 := WORD_TO_INT(DPV1_ANS_VAL.Eval_02);
 
            FREQ_MAX := DPV1Freq;
            SPEED_MAX := DPV1Speed;
        END_IF;
   
        IF DPV1_RE_SFB.ERROR THEN
            DPV1_RW_ERR := TRUE;
            DPV1_FNumR  := DPV1_RE_SFB.Status;
            DPV1Voltage  :=  0;
            DPV1Power    :=  0.0;
            DPV1Freq     :=  0.0;
            DPV1Speed    :=  0;
            DPV1_CURRENT_LIM := 0.0;
            DPV1_CURRENT_SET := 0.0;
            DPV1_ERR1   := 0;
            DPV1_ERR2   := 0;
            DPV1_E_VAL1 := 0;
            DPV1_E_VAL2 := 0;
        ELSE
            DPV1_RW_ERR := FALSE;
            DPV1_FNumR  := 16#0;
        END_IF;
        IF DPV1_WR_SFB.ERROR THEN
            DPV1_RW_ERR := TRUE;
            DPV1_FNumW  := DPV1_WR_SFB.Status;
            DPV1Voltage  :=  0;
            DPV1Power    :=  0.0;
            DPV1Freq     :=  0.0;
            DPV1Speed    :=  0;
            DPV1_CURRENT_LIM := 0.0;
            DPV1_CURRENT_SET := 0.0;
            DPV1_ERR1   := 0;
            DPV1_ERR2   := 0;
            DPV1_E_VAL1 := 0;
            DPV1_E_VAL2 := 0;
        ELSE
            DPV1_RW_ERR := FALSE;
            DPV1_FNumW  := 16#0;
        END_IF;
    ELSE  // SET value for simulation
        FREQ_MAX := SIM_nomFreq;
        SPEED_MAX := SIM_nomSpeed;
        
        DPV1Voltage  :=  0;
        DPV1Power    :=  0.0;
        DPV1Freq     :=  0.0;
        DPV1Speed    :=  0;
       
        DPV1_ERR1   := 0;
        DPV1_ERR2   := 0;
        DPV1_E_VAL1 := 0;
        DPV1_E_VAL2 := 0;       
    END_IF;
    // END: READ DPV1 ======================================================================
   
    IF NOT QSIM THEN  // STATE: Process Control
        // SINAMICS Control Word Bit [0..15]
        QabCmdInt[0] := OP_ON;
        QabCmdInt[1] := OP_OFF2;
        QabCmdInt[2] := OP_OFF3;
        QabCmdInt[3] := OP_EN;
        QabCmdInt[4] := OP_RFG_EN;
        QabCmdInt[5] := OP_RFG_FREE;
        QabCmdInt[6] := OP_SP_EN;
        QabCmdInt[7] := OP_RESET;
        QabCmdInt[10] := OP_SP_VALID;
        QabCmdInt[11] := OP_REVERSE;
        QabCmdInt[15] := OP_REMOTE;
        // SINAMICS Control Word Bit [16..31] -> Setpoint
        IF SP_Man > 100.0 THEN
            SP_Man := 100.0;
        ELSIF SP_Man < 0.0 THEN
            SP_Man := 0.0;
        END_IF;
       
        IF QMAN_AUT THEN
            SPEED_INT := WORD_TO_INT(SP_Auto);
            // IF (SPEED_INT > 16384) THEN
                // SP_Auto := 16#4000;
            // END_IF;
            // Show setpoint on output (Automatic Value)
            QSPCapacity := (100 / INTMAXVAL) * SPEED_INT;
            QSPFrequ    := (SPEED_INT * FREQ_MAX) / INTMAXVAL;
            QSPSpeed    := (SPEED_INT * SPEED_MAX) / INTMAXVAL;
            QawCmdInt[1] := SP_Auto;
 
        ELSE
            // Show setpoint on output (Manual Value)
            SPEED_INT := REAL_TO_INT((INTMAXVAL * SP_Man) / 100.0);
            QSPCapacity := SP_Man;
            QSPFrequ  := (SPEED_INT * FREQ_MAX) / INTMAXVAL;
            QSPSpeed  := (SPEED_INT * SPEED_MAX) / INTMAXVAL;
            QawCmdInt[1] := INT_TO_WORD(SPEED_INT);
        END_IF;
 
        // SINAMICS State Word Bit [0..15]
        QPOWER_ON  := abInpInt[0];
        QREADY_RUN := abInpInt[1];
        QOP_ENABLE := abInpInt[2];
        QFAULT     := abInpInt[3];
        QNOFF2     := abInpInt[4];
        QNOFF3     := abInpInt[5];
        QSLOCK     := abInpInt[6];
        QWARN      := abInpInt[7];
        QSPREACH   := abInpInt[8];
        QREMOTE    := abInpInt[9];
        QFRREACH   := abInpInt[10];
        QNMOTWARN  := abInpInt[11];
        QBRAKE     := abInpInt[12];
        QNMOTOV    := abInpInt[13];
        QDIRECTION := abInpInt[14];
        QNCONOV    := abInpInt[15];
        // SINAMICS State Word Bit [16..31]
        QFreqPeri  := awInp[1];
        CurrentSpeedInt := WORD_TO_INT(QFreqPeri);
        QrCapacity:= 100 / INTMAXVAL * CurrentSpeedInt;
        QrCuFreq  := CurrentSpeedInt * FREQ_MAX / INTMAXVAL;
        QrCuSpeed := CurrentSpeedInt * SPEED_MAX / INTMAXVAL;
    ELSE  // STATE: Simulation
        IF SP_SIM > 100.0 THEN
            SP_SIM := 100.0;
        ELSIF SP_SIM < 0.0 THEN
            SP_SIM := 0.0;
        END_IF;
 
        SPEED_INT := REAL_TO_INT((INTMAXVAL * SP_SIM) / 100.0);
        // IF reverse active THEN negative internal speed
        IF OP_REVERSE THEN
            SPEED_INT := SPEED_INT * -1;
        END_IF;
        QSPCapacity := SP_SIM;
        QSPFrequ    := (SPEED_INT * FREQ_MAX) / INTMAXVAL;
        QSPSpeed    := (SPEED_INT * SPEED_MAX) / INTMAXVAL;
       
        QPOWER_ON  := 1;    // Power is On
        QREADY_RUN := OP_ON;
        QOP_ENABLE := OP_ON;    // Operation enabled
        QFAULT     := 0;    // No fault
        QNOFF2     := 1;    // No stop command
        QNOFF3     := 1;    // No stop command
        QSLOCK     := 0;    // No lock
        QWARN      := 0;    // No warning
        QSPREACH   := OP_ON;
        QREMOTE    := 1;    // Remote operating
        QFRREACH   := OP_ON;
        QNMOTWARN  := 1;    // No current warning
        QBRAKE     := 0;    // No motor brake
        QNMOTOV    := 1;    // No motor overload
        QDIRECTION := NOT OP_REVERSE;
        QNCONOV    := 1;    // No converter overload
       
        IF OP_ON THEN
            QFreqPeri  := INT_TO_WORD(SPEED_INT);
            CurrentSpeedInt := REAL_TO_INT(SPEED_INT);
            QrCapacity:= 100 / INTMAXVAL * CurrentSpeedInt;
            QrCuFreq  := CurrentSpeedInt * FREQ_MAX / INTMAXVAL;
            QrCuSpeed := CurrentSpeedInt * SPEED_MAX / INTMAXVAL;
        ELSE
            QrCapacity:= 0.0;
            QrCuFreq  := 0.0;
            QrCuSpeed := 0.0;
        END_IF;
         
        // Set SINAMICS Command in stop mode because simulation
        QabCmdInt[0] := 0; // OP_ON;
        QabCmdInt[1] := 0; // OP_OFF2;
        QabCmdInt[2] := 0; // OP_OFF3;
        QabCmdInt[3] := 0; // OP_EN;
        QabCmdInt[4] := 0; // OP_RFG_EN;
        QabCmdInt[5] := 0; // OP_RFG_FREE;
        QabCmdInt[6] := 0; // OP_SP_EN;
        QabCmdInt[7] := 0; // OP_RESET;
        QabCmdInt[10] := 1; // OP_SP_VALID;
        QabCmdInt[11] := 0; // OP_REVERSE;
        QabCmdInt[15] := 1; // OP_REMOTE;
    END_IF;
       
// RESET Errors ========================================================
    IF OP_RESET AND NOT QERR_EXT AND NOT QLOCK THEN
        QERR := FALSE;
    END_IF;
   
    // Change lowbyte to highbyte for command word SINAMICS==============
    QabyCmd[0] := QabyCmdInt[1];
    QabyCmd[1] := QabyCmdInt[0];
    QabyCmd[2] := QabyCmdInt[2]; // Dont change Bytes in SP word
    QabyCmd[3] := QabyCmdInt[3]; // Dont change Bytes in SP word
   
    // Set State for HMI ===================================================
    QabStatePLC[0:= QPOWER_ON;   // Feedback ready for on (Stop)
    QabStatePLC[1:= QOP_ENABLE;  // Feedback enabled (Run)
    QabStatePLC[2:= QDIRECTION;  // 0=Left 1=Right (by positiv Setpoint)
    QabStatePLC[3:= QSLOCK;      // Starting lockout
    QabStatePLC[4:= QREADY_RUN;  // Ready to Run
    QabStatePLC[5:= OP_ON;       // Operation On / Off
    QabStatePLC[6:= OP_REVERSE;  // Command inverse Setpoint
    QabStatePLC[7:= OP_REMOTE;   // Operation command for remote
    QabStatePLC[8:= QSPREACH;    // Setpoint is reached
    QabStatePLC[9:= QFRREACH;    // Frequency is reached
    QabStatePLC[10] := QNOFF2;      // OFF2 command applied (negativ)
    QabStatePLC[11] := QNOFF3;      // OFF3 command applied (negativ)
    QabStatePLC[12] := QNMOTWARN;   // Motor at current limit (negativ)
    QabStatePLC[13] := QBRAKE;      // Motor holding Brake
    QabStatePLC[14] := QNMOTOV;     // Motor overload (negativ)
    QabStatePLC[15] := QNCONOV;     // Converter overload (negativ)
    QabStatePLC[16] := QMAN_AUT;    // 0=Manual 1=Automatic
    QabStatePLC[17] := QREMOTE;     // 0=Local 1=Remote
    QabStatePLC[18] := QSIM;        // 0=Process 1=Simulation
    QabStatePLC[19] := 0;
    QabStatePLC[20] := QWARN;       // Alarm is active
    QabStatePLC[21] := QFAULT;      // Fault is active
    QabStatePLC[22] := 0;
    QabStatePLC[23] := 0;
    QabStatePLC[24] := QERR;        // General Error
    QabStatePLC[25] := QERR_EXT;    // External Error
    QabStatePLC[26] := QLOCK;       // Interlock Error
    QabStatePLC[27] := LOCK;        // Interlock
    QabStatePLC[28] := 0
    QabStatePLC[29] := 0
    QabStatePLC[30] := DPV1_RW_ERR; // DPV1 Read Error
    QabStatePLC[31] := 0;
   
    QabyState[0] :=QabyStatePLC[3];
    QabyState[1] :=QabyStatePLC[2];
    QabyState[2] :=QabyStatePLC[1];
    QabyState[3] :=QabyStatePLC[0];
   
    // Alarm_8P ==============================================
    A8P(           
        EN_R := 1,
        SIG_1 :=NOT QNOFF2,  // stop immediallety
        SIG_2 :=NOT QNOFF3,  // stop fastest stand still
        SIG_3 :=NOT QNMOTOV, // Motor overload
        SIG_4 :=NOT QNCONOV, // Converter overload
        SIG_5 :=QLOCK,
        SIG_6 :=0,
        SIG_7 :=QERR_EXT,
        SIG_8 :=QERR,
        ID := w#16#eeee,
        EV_ID := MSG1_EVID,
        SEVERITY := w#16#40
    );
    MSG1_bDone := A8P.DONE;
    MSG1_bError := A8P.ERROR;
    MSG1_wState := A8P.STATUS;
    MSG1_wAck := A8P.ACK_STATE;
 
    // Notify_8P ==============================================
    N8P(
        SIG_1 :=NOT OP_ON,      // STOP
        SIG_2 :=OP_ON,          // START
        SIG_3 :=NOT QDirection, // LEFT
        SIG_4 :=QDirection,     // RIGHT
        SIG_5 :=LOCK,
        SIG_6 :=QREMOTE,
        SIG_7 :=QMAN_AUT,
        SIG_8 :=QSIM,
        ID := w#16#eeee,
        EV_ID := MSG2_EVID,
        SEVERITY := w#16#40
    );
    MSG2_bDone := N8P.DONE;
    MSG2_bError := N8P.ERROR;
    MSG2_wState := N8P.STATUS;
   
    // Set Tags for edge detect =====================================
    L_RESET_OLD := L_RESET;
    DPV1_READ_OLD := DPV1_READ;
    //reset commands ================================================
    OP_dwCmd := 16#0;
END_FUNCTION_BLOCK

Äîêóìåíòàöèÿ íà áëîê (pdf, 0.5 Mb)Íàçàä